Быстрый Курьер

17 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 81 (2266) Öåíà ãàçåòû â ðåäàêöèè – 3 ðóá., â îáëàñòè – ñâîáîäíàÿ. Âñå îáúÿâëåíèÿ ïóáëèêóþòñÿ íà ñàéòå www.bkural.ru ÐÅÊËÀÌÀ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ: WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU Областная газета Œ Реклама, информация, объявления. Выходит 2 раза в неделю: во вторник и пятницу ÐÀÁÎÒÀ: ÁÎËÅÅ 800 ÂÀÊÀÍÑÈÉ! WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU

RkJQdWJsaXNoZXIy NzcyNjE=