Быстрый Курьер

ÐÅÊËÀÌÀ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ: WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU 19 èþëÿ 2019 ãîäà ¹56 (2445) Öåíà ãàçåòû â ðåäàêöèè – 3 ðóá., â îáëàñòè – ñâîáîäíàÿ. Âñå îáúÿâëåíèÿ ïóáëèêóþòñÿ íà ñàéòå www.bkural.ru Областная газета Œ Реклама, информация, объявления. Выходит 2 раза в неделю: во вторник и пятницу ÐÀÁÎÒÀ: ÁÎËÅÅ 600 ÂÀÊÀÍÑÈÉ! WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU

RkJQdWJsaXNoZXIy NzcyNjE=